fbpx

ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

SIERADZ, 19052022 r.


ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ NIEDYSKRYMINACJI,
W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Firma MIRWAL realizuje w zakładzie pracy zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Działania podejmowane przez MIRWAL mają na celu zniesienie barier, które mogą ograniczać, zwłaszcza kobietom, osobom 50+, osobom niepełnosprawnym, osobom uczącym się, możliwość uzyskania zatrudnienia w firmie. MIRWAL w szczególności kieruje się następującymi zasadami:

1) Pracodawca godzi się z tym, że pracownicy mogą wybrać taki styl pracy lub ścieżkę kariery, która najbardziej odpowiada ich własnej, najlepiej pojętej równowadze życia zawodowego i osobistego.

2) Podczas rozmów z przełożonym preferowana jest otwarta komunikacja dotycząca potrzeb i planów pracownicy/pracownika, w tym nie tylko zawodowych. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest uwzględnienie w planie rozwoju oczekiwań pracownicy/pracownika i firmy.

3) Na wniosek pracownicy/pracownika pracodawca zobowiązuje się do uelastycznienia jej/jego formy zatrudnienia w szczególności poprzez:
elastyczny czas pracy,

niepełny wymiar czasu pracy,

ruchomy czas pracy,

równoważny czas pracy.

4) Pracodawca umożliwia skorzystanie z przerwy w karierze w celu:

podjęcia studiów,
opieki nad osobami zależnymi,

odbycia podróży, itp.

5) Pracownica/pracownik składająca/cy podanie o urlop macierzyński/ tacierzyński lub wychowawczy,  powinna/powinien określić, czy i kiedy planuje powrót do pracy. Będzie ona/on informowana/ny o podpisywaniu z osobą „trzecią” imiennej umowy na zastępstwo z pracownikiem tymczasowym.

6) Pracodawca umożliwia pracownicom/kom deklarującym chęć powrotu do pracy udział w najważniejszych szkoleniach. 7) Pracodawca zapewnia osobom nowo zatrudnianym szkolenia podnoszące kwalifikacje.

8) Przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych każdorazowo przeprowadzona jest analiza ich sytuacji pozwalająca na odpowiednie dobranie stanowisk pracy do konkretnej niepełnosprawności.