fbpx

 

Dofinansowania Unijne

W latach 2019-2021 Spółka Mirwal realizuje projekt pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania poliestrowej dzianiny rządkowej drukowanej drukiem cyfrowym tuszami zawiesinowymi”

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1809/19

Wartość projektu: 5 601 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 520 450,00 PLN

Cel projektu:

Uruchomienie w oparciu o wyniki własnych prac B+R produkcji poliestrowej dzianiny rządkowej drukowanej drukiem cyfrowym, charakteryzującej się podwyższonym progiem palności, odpornością na piling, tarcie, światło, własnościami hydrofobowymi oraz aktywnością przeciwdrobnoustrojową, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji oraz negatywnego oddziaływania procesu produkcji na środowisko naturalne.

Efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja technologiczna polegająca na wdrożeniu własnej nowej technologii wytwarzania poliestrowej dzianiny rządkowej drukowanej drukiem cyfrowym tuszami zawiesinowymi charakteryzującej się w stosunku do wyrobów dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, podwyższonym progiem palności, odpornością na piling, tarcie suche i mokre, odpornością na światło, własnościami hydrofobowymi, podwyższoną adhezją do polimerów oraz aktywnością przeciwdrobnoustrojową przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji oraz negatywnego oddziaływania procesu produkcji na środowisko naturalne.

W oparciu o nową technologię będą wytwarzane znacząco ulepszone produkty (dzianiny drukowane na tapicerkę meblową i tekstylia domowe) w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski. Innowacyjna technologia ma postać prawa własności przemysłowej, powstała w wyniku przeprowadzenia prac B+R i nie jest stosowana obecnie na świecie, co znalazło potwierdzenie w Opinii o nowej technologii wydanej przez Naczelną Organizację Techniczną w Łodzi. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej jako wynalazek. Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa nową technologię i uruchomić na jej podstawie produkcję ulepszonych wyrobów konieczne jest nabycie: Półautomatycznego urządzenia do dozowania środków chemicznych, Drukarki cyfrowej, Parownika, Urządzenia wprowadzającego do stabilizatora, Instalacji do oczyszczania powietrza warunkująca zmianę przygotowania i wykończenia procesu drukowania dzianin poliestrowych techniką druku cyfrowego.

W latach 2018-2020 Spółka Mirwal realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikacji powierzchniowej dzianiny bawełnianej, związkami hydrofobowymi, plazmą atmosferyczną oraz nanocząsteczkami dwutlenku tytanu w celu podwyższenia komfortu fizjologicznego wykonanej z niej odzieży”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.

Implementowane  innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianin bawełnianych na odzież sportową typu high tech z zastosowaniem plazmy atmosferycznej. Wdrażane wyniki B+R zostały   zgłoszone do ochrony patentowej jako wynalazek pn. „Sposób nadawania dzianinie bawełnianej właściwości hydrofobowych po stronie zewnętrznej i hydrofilowych po stronie spodniej”  i nie są obecnie stosowane nigdzie na świecie.

W oparciu o ww. technologie firma uruchomi produkcję dzianin bawełnianych  z takimi cechami jak:

– super hydrofobowość warstwy zewnętrznej;

– hydrofilowość warstwy spodniej;

– zdolność warstwy spodniej do transmisji pary wodnej na zewnątrz dzianiny;

– właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne uzyskane nanocząsteczkami dwutlenku tytanu, które są nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego;

– barierowość dla UV;

– druk cyfrowy na  dzianinie o wyższej intensywności naniesionych kolorów i trwałości wybarwień.

 

Do wdrożenia wyników prac B+R  i uruchomienia na ich podstawie produkcji nowych wyrobów konieczne jest nabycie linii technologicznej, złożonej z:  maszyn dziewiarskich, barwiarek wysokotemperaturowych, stabilizatora, draparki,  drukarki cyfrowej, zszywarki, wprowadzenia do kompaktora, przeglądarki do dzianin, maszyny do czyszczenia powierzchni dzianiny przed drukiem, generatora plazmy, urządzenia do kontroli jakości, stacji sprężania i uzdatniania powietrza oraz oprogramowania do projektowania wzorów druków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Nazwa Inwestycji: WND-RPLD.03.03.00-5/13

Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie barwienia i wykończania dzianin w szczególności przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Nazwa beneficjenta: „MIRWAL- Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Spółka Jawna.

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

kolor

Informujemy, że w dniu 31-07-2009 r. firma Mirwal Sp.J podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-220/08-00.

„Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Informujemy że firma MIRWAL MIROSŁAW PRYC, WALDEMAR PRYC SPÓŁKA JAWNA podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer umowy:   POIR.03.04.00-10-0188/20

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu:  378 461,79 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  378 461,79 PLN